Norgesgade 1 • 6700 Esbjerg Tlf. 76 11 78 06ejerbog@dsvp.dk

Vedtægter

Navn

§ 1.
Selskabets navn er DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS.
Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

  • Syddanske Medier ApS
  • Vestkystens Distriktsblade ApS

Formål

§ 2.
Selskabets formål er alene eller sammen med andre at eje og udgive dagblade, distriktsblade og andre publikationer, samt alene eller sammen med andre at drive lokalradio, internetvirksomhed og anden virksomhed, herunder ejendoms- eller investeringsvirksomhed.

Samfundsansvar

§ 3.
Selskabet skal være uafhængigt af partier og organisationer. Det skal drives ud fra et liberalt grundsyn i pagt med hidtidig tradition i politisk, folkelig, kristelig og national henseende og således tjene frihedens, frisindets og redelighedens sag.

Hjemsted

§ 4.
Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune.

Selskabskapital

§ 5.
Selskabets kapital er kr. 24.000.000,-, fordelt i anparter på kr. 1.000,-.

Anpartsbeviser

§ 6.
Anparter skal lyde på navn. Der udstedes ikke ejerbeviser.
Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

Omsætningsbegrænsninger

§ 7.
Til overdragelse af anparterne kræves bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen er bl.a. berettiget til at nægte godkendelse, hvis erhververen derved (personligt eller via selskaber, hvori han har en bestemmende indflydelse) kommer til at eje eller beherske mere end 0,25 % af selskabskapitalen, eller dersom der handles til en anden kurs end den af bestyrelsen fastsatte, jf. § 17.

Generalforsamlingen

§ 8.
Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, repræsentantskabet, den generalforsamlingsvalgte revisor eller en anpartshaver forlanger det. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at det er forlangt.

§ 9.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse med angivelse af dagsorden i Jydske Vestkysten samt i de af selskabet og dets datterselskaber udgivne ugeaviser.
Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for anpartshavere dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelseserklæring.
Materialet skal samtidig kunne ses på selskabets hjemmeside.

§ 10.
På generalforsamlingen har enhver af de mødte anpartshavere én stemme uden hensyn til kapitalandelens størrelse eller antallet af kapitalandele. For at kunne udøve stemmeret på generalforsamlingen må kapitalandele være behørigt overdraget og noteret i selskabets ejerbog.
Adgangskort (stemmeseddel) til generalforsamlingen skal rekvireres fra selskabets kontor senest 7 hverdage før generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog afgive mere end 3 stemmer.
Værger og repræsentanter for juridiske personer kan, når de legitimerer sig i sådan egenskab, uden selv at være anpartshaver udøve stemmeret på generalforsamlingen.
Afstemning skal foregå skriftligt, når mindst 25 anpartshavere forlanger det.
Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent.

§ 11.
På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Aflæggelse af beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Forslag fra anpartshavere, repræsentantskab og bestyrelse.
  4. Valg af medlemmer til repræsentantskab.
  5. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.

Forslag fra anpartshavere, repræsentantskab eller bestyrelse skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være nævnt i indvarslingen til denne. Forslag fra anpartshavere må, for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger, før generalforsamlingen skal afholdes.
Indleveres forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget skal optages på dagsordenen.

Repræsentantskabet

§ 12.
Repræsentantskabet består af 32-34 repræsentanter, der vælges for 5 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Anpartshavere med bopæl i Esbjerg og Fanø kommuner vælger 10 repræsentanter (2 afgår hvert år).
Anpartshavere med bopæl i Varde Kommune vælger 6 repræsentanter (1 afgår hvert år). Det femte år afgår 2.
Anpartshavere med bopæl i Tønder, Vejen og Billund kommuner vælger hver 3 repræsentanter (der holdes ikke valg i 2 af årene).
Anpartshavere med bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune vælger 1 repræsentant (for 5 år adgangen).
Anpartshavere med bopæl i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner vælger tilsammen 6 repræsentanter, fordelt med mindst 1 medlem fra hver kommune (1 afgår hvert år). Det femte år afgår 2.
De valgte repræsentanter skal have bopæl i det område, som vælger dem.
Repræsentantskabet kan indstille til generalforsamlingen at vælge yderligere 1-2 navngivne personer med bopæl uden for nævnte kommuner.
Repræsentanter, som har sæde i bestyrelsen, anses for genvalgt til repræsentantskabet uden afstemning.
Opstår der tvivl om rækkefølgen for afgang, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

§ 13.
Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand og en næstformand for 2 år ad gangen, således at de skiftevis afgår.
Disse valg skal være skriftlige og ledes af generalforsamlingens dirigent, der indhenter skriftlige forslag fra repræsentantskabet.

§ 14.
Repræsentantskabets opgaver er at føre tilsyn med bestyrelsen og være bindeled mellem bestyrelsen og anpartshavere. Repræsentantskabet skal endvidere styrke forbindelsen mellem de udgivne medier og deres annoncører og brugere.

§ 15.
Repræsentanter, som vælges til selskabets bestyrelse, bevarer uden valg deres plads i repræsentantskabet indtil førstkommende valg efter repræsentantens udtræden af bestyrelsen, dog mindst til 5 år efter vedkommendes sidste valg til repræsentantskabet. Så længe repræsentanten er medlem af eller genopstiller til bestyrelsen, fratages han stemmeretten i repræsentantskabet, men har fortsat møde- og taleret.
Personer, som er fyldt 75 år, kan ikke vælges til repræsentantskabet.

Bestyrelsen

§ 16.
Repræsentantskabet vælger for 2 år ad gangen 6 medlemmer til selskabets bestyrelse blandt selskabets anpartshavere.
Repræsentantskabet vælger blandt disse en formand og en næstformand, ligeledes for 2 år ad gangen.
Valgene sker således, at halvdelen afgår hvert år. om nødvendigt afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Valgene sker efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og ledes af generalforsamlingens dirigent.
Valgene skal være skriftlige på grundlag af skriftlige forslag.
Anpartshavere, som er fyldt 75 år, kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 17.
Bestyrelsen fastsætter efter den ordinære generalforsamling og senest den 1. juni kursen på selskabets anparter, gældende for alle handler, hvor selskabet køber eller sælger anparter, samt alle handler som bestyrelsen godkender, jf. § 7.

§ 18.
Der føres protokol over generalforsamlingens, repræsentantskabets og bestyrelsens forhandlinger.
Repræsentantskabet og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af alle medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Direktion

§ 19.
Selskabet ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Tegningsregel

§ 20.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab

§ 21.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Vedtægtsændringer

§ 22.
Vedtægtsændringer og forslag om selskabets opløsning skal vedtages på to generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. Dog kan forslag om vedtægtsændringer, hvorom der er enstemmig i indstilling fra hele repræsentantskabet og hele bestyrelsen vedtages på én generalforsamling.
Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændring eller selskabets opløsning kræves, at såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemmer for forslaget.

Således besluttet den 23. juni 2017